• دوره مسابقه: ‫ هر هفته
  • جوایز: ‫ تا 20000 دلار
  • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ تا 100٪ پاداش
  • دوره تبلیغات: ‫ تا 30 نوامبر 2020
  • تبلیغات: ‫ 250٪ پاداش سپرده